Sněmovní sál Arcibiskupského zámku v Kroměříži

Sněmovní sál Arcibiskupského zámku v Kroměříži

Arcibiskupský zámek, pohled od SV z Podzámecké zahrady
Popis objektu

Sněmovní sál se nachází v kroměřížské barokní arcibiskupské rezidenci, jež nahradila za třicetileté války poničený thurzovský renesanční zámek stojící v místě gotického hradu biskupa Bruna ze Schauemburku. 

Dochovaná podoba zámku spadá dobou svého vzniku převážně do éry episkopátu Karla II. Lichtenstein-Castelkorna. Výzdoba Sněmovního sálu je však až rokoková, ze 70. let 18 století. Původně Velká jídelna dostala svůj současný název až po Ústavodárném říšském sněmu, který se zde konal v revolučních letech 1848-1849, kterýžto byl rozpuštěn po upevnění pozice císaře Franze Josefa I. v říši, kdy bylo město obsazeno vojskem. 

Sněmovní sál - neboli Velkou jídelnu - nechal do aktuální podoby vyzdobit biskup Maxmilián z Hamiltonu. Dle smlouvy s jeho předchůdcem na biskupském stolci Leopoldem Friedrichem z Egkhu měl výmalbu zhotovit mistr Franz Anton Maulbertsch, tak jako v případě Lenního sálu. Ovšem k tomu nedošlo, a to zřejmě z finančních důvodů. Až 30. září 1769 došlo k podpisu smlouvy týkající se malířské výzdoby sálu s Franzem Adolfem z Freenthalu, který se vyučil u svého otce v Mikulově, navštěvoval vídeňskou Akademii a snad se školil i v Paříži. Kolem půli století se stal etablovaným portrétistou v Londýně, kde mu byl udělen šlechtický titul. Zde zřejmě navázal kontakt s anglickým příbuzenstvem biskupa Hamiltona, s nímž koncem 60. let podepisuje výše zmíněnou smlouvu na tři monumentální plátna na témata Vítězství lásky (Svatba Pélea & Thetis a Paridův soud), Apoteóza Maxmiliána z Hamiltonu a Vítězství moudrosti a vlády (neboli Únos z lože smyslnosti).

Freenthal se podílel na celkové koncepci výzdoby sálu, kterou biskup Hamilton zadal vídeňskému štukatérovi Karlu Martinu Kellerovi. K březnu 1770 je písemně doloženo, že veškeré "staromódní sloupy, římsy a jiné dekorace" od Baldassara Fontany jsou již zlikvidovány a může se přistoupit k realizaci nové štukové výzdoby. Ta převážně sestává z plastických zlacených rámů na bílém pozadí, bohatě profilovaných a doplňovaných florálními ornamenty, hudebními a věděckými instrumenty či girlandami. Figurální štuková výzdoba je poměrně skromná, týká se pouze několika andělů či géniů nesoucích biskupovy insignie a rodový znak.

 

Viz PAMÁTKOVÝ KATALOG NPÚ

Prováděné práce

Dokumentační práce provedené v roce 2019 se zaměřily na aktuální technický stav výzdoby horní etáže Sněmovního sálu a oválných oken.

Obrazová dokumentace
Video