Kostel sv. Maří Magdalény v Chlumíně

Kostel sv. Maří Magdalény v Chlumíně

Kostel sv. Máří Magdalény
Popis objektu

Původní gotický chrám v Chlumíně byl do dnešní barokní podoby přestavěn v roce 1732 z iniciativy Anny Marie Františky velkovévodkyně Toskánské.

Půdorysně se jedná o obdélné jednolodí, které na SZ straně převyšuje hranolová zvonice; jejím protipólem se stal zúžený, segmentově zakončený presbytář, k němuž ze severní strany přiléhá sakristie s oratoří v patře. Dispoziční křížení vytváří dvojice postranních vstupních rizalitů, jejichž osové portály i okna nad nimi ustupují z jejich čelní fasády do vysoké niky. Segmentově zakončená okna po obvodu stavby byla situována do druhé výškové etáže; jednoduchou fasádu člení lizénové rámce. Monumentální vstupní rizality dosahují výšky korunní římsy, nad níž přecházejí v rozeklaný štítový fronton. Kombinovanou sedlovou a převážně mansardovou střechu kryjí pálené prejzy, věž pak plechové profily. 

Loď završuje valená klenba s lunetovými výsečemi, kněžiště česká placka a koncha v samotném závěru. V prostoru podvěží je na čtyřech pilířích umístěna varhanní kruchta, v bočních rizalitech zpěvácké empory nad vchody. 

Viz PAMÁTKOVÝ KATALOG NPÚ

Prováděné práce

Provedeno bylo komplexní snímání interiéru za účelem otestování kvality pořízeného materiálu novou platformou. V pracech se bude pokračovat v sezóně 2019.

Obrazová dokumentace